Tietosuojaseloste

Oheinen tietosuojaseloste koskee Sivistymättömät-organisaatiolle kerättäviä ja sen hallinnoimia henkilötietoja. Seloste on laadittu täyttämään laissa säädetyt ilmoitusvelvoitteet koskien rekisterin keräämistä ja hallintaa. 

Johtuen festivaalin yhteistyöstä Parkour Akatemian (myöh. PkA) kanssa ja heidän ilmoittautumisjärjestelmänsä hyödyntämisestä, mikäli osallistuja ilmoittautuu PkA:n sivujen kautta (kuten toivottua, ellei osallistuja tule mukaan festivaalin työvoimaan), hänen antamansa tiedot päätyvät ensiksi PkA:n palvelimen rekisteriin, josta ne sitten luovutetaan Sivistymättömien käyttöön. PkA:n ei tule käyttää Sivistymättömien osallistujarekisteriä mihinkään muuhun, kuin tietojen luovuttamiseen Sivistymättömät-festivaalin käyttöön, mutta festivaalitiimi ei ole vastuussa PkA:n rekisterin hallinnasta. Tästä syystä tulee ilmoittautujan periaatteessa hyväksyä myös Parkour Akatemian tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Sivistymättömät (myöh. tekstissä myös “Yhdistys”)

Sähköposti: info@sivistymattomat.fi

Yhteyshenkilö: Joonas Palsio

 1. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Sivistymättömät-parkourfestivaalille osallistuvien henkilötietoja, jotka on luovutettu festivaalin käyttöön ilmoittautumisen yhteydessä.

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on festivaaliosallistujien henkilötietojen ajantasainen hallinta ja hyödyntäminen festivaalin valmistelussa ja osallistujien kanssa viestinnässä.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään seuraavia osallistujien henkilö- ja yhteystietoja:

* Rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sekä mahdollinen nimimerkki

* Rekisteröidyn sähköpostiosoite

* Rekisteröidyn puhelinnumero

Muita henkilötietoja Sivistymättömät ei kerää festivaaliosallistujilta, ellei osallistujia niitä itse päätä organisaatiolle jakaa lomakkeen kautta.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sähköisillä lomakkeilla.

 1. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen käyttämään pilvipalveluun. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tapahtumaan liittyvien tehtäviensä hoitamiseksi. 

 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa festivaalin yhteistyökumppaneille tapahtumaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

 1. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

* Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

* Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai

* Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. 

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä Sivistymättömien toimesta enintään neljä vuotta sen festivaalin jälkeen, jota varten tiedot on yhdistykselle lomakkeessa annettu. Jos ilmoittautuminen tehdään parkourakatemia.fi -palvelimella, noudatetaan lisäksi Parkour Akatemian tietosuojakäytänteitä. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

* saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

* saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot

* vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

* vaatia henkilötietojensa poistamista

* peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

* vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu

* saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti

* vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Sivistymättömät-työryhmälle ja vastuuhenkilöille osoitteeseen info@sivistymattomat.fi .

 1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 26.5.2020.